نرم افزار زودبر. شما در این نرم افزار قادر خواهید بود تا از رستورانهای طرف قرارداد با زودبر سفارش ثبت و وجه آن را نیز در درون برنامه پرداخت نمایید

 

 

 av_playzoodbar1