طراحی وب سایت the-laurier-institution

سایتی است برای پیشبرد و انتشار دانش در مورد پیامدهای اقتصادی و اجتماعی متنوع کانادا و دنیا.

موسسه Laurier در سال 1989 توسط رهبران کسب و کار و جامعه برای پیشبرد و انتشار دانش در مورد پیامدهای اقتصادی و اجتماعی متنوع کانادا تاسیس شد.

wesite

the laurier institution1